Shop hier de nieuwste modest musthaves! Fall/winter collection 2019/2020! Nu bekijken

Algemene Voorwaarden Linadoshop

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Linadoshop. Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven. Linadoshop is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Linadoshop zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

Overeenkomst

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen. Linadoshop heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.  

Levertijd

De leveringstermijnen die per product door Linadoshop zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn. Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum enigszins verlaat. Bij niet tijdige levering moet Linadoshop de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Linadoshop, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail of brief aan Linadoshop te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd.

Wijziging van de Overeenkomst

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Linadoshop zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Linadoshop de klant hierover tevoren inlichten.

Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij Linadoshop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan Linadoshop laten weten. Na overleg met Linadoshop, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de klant. Linadoshop heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product gebruikt is door de klant. Retouren dienen uitsluitend te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

Retouradres:

Linadoshop
Havikshorst 19
3815 TA AMERSFOORT

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Linadoshop schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Linadoshop de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Linadoshop heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Betaling

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van Linadoshop tot de volledige betaling van de bestelling is verricht. In het geval dat Linadoshop de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

Klachttermijn

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen zeven (7) dagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan Linadoshop. Linadoshop zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.